Organizatorzy:
• Fundacja Morze Kultury
• Muzeum Narodowe w Szczecinie

Założenia i cele festiwalu:
• prezentacja i konfrontacja osiągnięć artystycznych chórów kameralnych oraz zespołów wokalnych,
• pobudzanie aktywności chórów i zespołów wokalnych do udziału w prezentacjach festiwalowych i konkursowych,
• dostarczanie inspiracji do podnoszenia poziomu artystycznego,
• rozbudzanie zamiłowania do śpiewu zespołowego i aktywnego spędzania czasu,
• propagowanie polskiej kultury muzycznej,
• promowanie twórczości szczecińskich kompozytorów.

Termin:
25 listopada 2017

Miejsce przesłuchań:
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wały Chrobrego 3

Warunki uczestnictwa:
W festiwalu mogą brać udział chóry kameralne (do 24 osób) oraz zespoły wokalne (do 12 osób).
Festiwal będzie miał formułę konkursu.
W celu zgłoszenia zespołu należy nadesłać wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami:
• informacje o zespole
• fotografia zespołu w dobrej jakości
• nagranie (może być w formie linka do strony)
• 4 kopie partytur (pocztą tradycyjną)
Kartę wraz z załącznikami – poza partyturami – prosimy o przesłanie drogą mailową.

Każdy zespół lub chór musi wykonać program złożony z minimum 3 utworów o dowolnej tematyce skomponowanych :
• do 1600 roku
• między 1601 a 1900 rokiem
• współcześnie

Czas wykonywanego programu nie może przekroczyć 15 minut (wraz z wejściem i zejściem na scenę).
Nieprzestrzeganie określonego czasu występu zdyskwalifikuje udział zespołu w festiwalu !
Repertuar zgłoszony na Festiwal nie podlega zmianie.

O zakwalifikowaniu zespołu do konkursu decyduje komisja artystyczna na podstawie zgłoszonego repertuaru, oceny dotychczasowych osiągnięć zespołu oraz nagrań.

Zespoły chóralne uczestniczące w Festiwalu będą oceniane w następujących kategoriach:
• chóry kameralne (do 24 osób)
• zespoły wokalne (do 12 osób)

Jury:
Występy oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatorów Festiwalu. Po prezentacjach odbędzie się spotkanie z Jury dotyczące omówienia występów z kierownikami zespołów i dyrygentami chórów.
Kryteria oceny będą obejmowały:
• dobór repertuaru (stopień trudności utworów)
• emisję głosu
• intonację i walory brzmieniowe
• interpretację
• ogólny wyraz artystyczny
• zgodność z zapisem nutowym

Nagrody
Jury będzie oceniać prezentację programów konkursowych stosując 100 punktową skalę ocen.
Nagrody będą przyznawane według uzyskanej punktacji:
• Grand Prix dla najlepszego chóru lub zespołu wokalnego (Grand Prix jest nagrodą finansową, a jej wysokość zależna jest od środków pozyskanych przez organizatora. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydana na rzecz laureata po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii, zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % wartości nagrody.)
• I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach
• Nagroda specjalna z najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego
• Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu kompozytora szczecińskiego

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Werdykt jury jest ostateczny. Wszystkie zespoły i chóry otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz pamiątki związane z udziałem w festiwalu.

Prosimy o przygotowanie do wspólnego wykonania następujących utworów :

  • Gaude Mater Polonia
  • Ubi Caritas – Audrey Snyder,
  • Dona nobis pacem 
  • Hymn to freedom – Oscar Peterson
  • Im gonna sing – gospel
  • Taki kraj – opr. J. Rachubiński

Utwory zostaną wykonane podczas koncertu finałowego.
Dla zespołów nie posiadających w/w utworów prześlemy nuty poczta mailową.

Organizatorzy zapewniają:
• salę do rozśpiewania bezpośrednio (30 minut) przed występem
• możliwość konsultacji z jury
• pomoc przy rezerwacji obiadów lub noclegów (dodatkowo płatnych) zgłoszonych w karcie zgłoszenia

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 października 2017 r. na adres organizatorów. Zespoły wokalne i chóralne zostaną powiadomione o decyzji komisji artystycznej do 3 listopada 2017 r.
Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu należy do dnia 10 listopada przesłać na konto organizatorów opłatę w wysokości 300 zł – zespoły wokalne (do 12 osób), 400 zł – chóry.
Kwota obejmuje koszty organizacyjne. Organizatorzy nie przewidują zwrotu opłaty wpisowego zespołom zakwalifikowanym do Festiwalu, które podjęły decyzję o rezygnacji.
Wszelkie wydatki związane z dojazdem, noclegami oraz dodatkowym wyżywieniem zespoły pokrywają we własnym zakresie.
Za nagrania radiowe i telewizyjne dokonane podczas festiwalu oraz ich dalsze odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry, zespoły i dyrygenci nie otrzymują honorariów.
Konto Fundacji Morze Kultury :
mBank
28 1140 2004 0000 3002 7693 0106

W tytule proszę wpisać Sedina Cantat 2017 /nazwa zespołu/

Adres do korespondencji:
Urszula Żmijewska,
ul. Zawadzkiego 15/33
71-246 Szczecin
Email: ula@morzekultury.pl
Tel . kom. : 881 326 900